Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới, nhấn nút "Xác nhận nội dung đã nhập", kiểm tra nội dung và gửi thông tin.
Tùy thuộc vào nội dung tư vấn của quý khách, sự phản hồi có thể mất một chút thời gian.

Quý khách vui lòng liên hệ bên dưới khi cần tư vấn qua điện thoại.

086-696-6412

Thời gian làm việc : 9:00~17:00 (Ngày thường)

  Cần thiếtHọ tên
  Name

  Tên công ty
  Company

  Cần thiếtEmail
  E-mail

  Địa chỉ
  Address

  Số điện thoại
  Tel

  Cần thiếtNội dung tư vấn
  Message

  Tại trang trại cá Koi Nagomi, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt những điều sau đây liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân khách hàng.

  Quản lý thông tin cá nhân khách hàng :

  Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo quản an toàn thông tin quan trọng của khách hàng và chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc bán thông tin đó cho bên thứ ba ngoài công việc hành chính.

  Thu thập thông tin cá nhân khách hàng :

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các mục đích chính đáng như cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng.

  Sử dụng thông tin cá nhân khách hàng :

  Tùy thuộc vào nội dung câu hỏi của quý khách, có thể sẽ do khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, chẳng hạn như các công ty liên kết, nhà thầu kinh doanh và đối tác kinh doanh của chúng tôi trả lời câu hỏi của quý khách. Vì lý do này, chúng tôi có thể chuyển tiếp thông tin đăng ký của quý khách tới những khách hàng này.

  Nghĩa vụ đối với nhà thầu :

  Trừ khi có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi pháp luật yêu cầu tiết lộ, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho các bên thứ ba như các chi nhánh, nhà thầu kinh doanh hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi mà không có sự đồng ý của khách hàng.

  Tiết lộ cho bên thứ ba :

  Về nguyên tắc, dữ liệu cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp sau.

  - Khi có sự đồng ý của khách hàng sau khi chỉ định nơi tiết lộ và nội dung thông tin tiết lộ.

  - Khi chúng tôi nhận được yêu cầu chính thức dựa trên luật pháp từ một tổ chức công cộng như tòa án hoặc cảnh sát.

  Cải thiện chính sách

  Về việc sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan, xem xét nội dung của chính sách này khi phù hợp và nỗ lực cải thiện nó.